Mange krangler i borettslag

Får ikke slippe ut katten

En familie Trondheim kjøpte leilighet i et borettslag som tillater innekatt, men ikke utekatt. Familien på fire fortviler over et brev fra styret, der de trues med konsekvenser om katten går løs ute. Men hva sier jussen?

Foto: Mikke/motparten
Bildetekst: Ludvig Michael fortviler over brevet fra borettslaget. Katten Mons følger spent med. Er han dømt til å være fange, eller vil han kunne snuse på blomster i skogen rett bak blokken?
Tekst: Elisabeth Dahlberg
Dato: 11.04.24

Huseiernes landsforbund, som har lang erfaring og dyktige advokater, viser til den kjente saken om innekatten Emmeline. Den var eid av en mann som skaffet seg katt til tross for at innekatt var ulovlig i borettslaget. Saken havnet til slutt i Høyesterett.

Emmeline-saken

Den kjente dommen fra 1993 trekkes ofte fram i tvister om kattehold i borettslag, I Emmeline-saken var det ikke tvil om at borettslaget hadde dyreforbud. Det var heller ikke tvil om at mannen skaffet katten etter at han flyttet inn.

Borettslaget tapte

Katten var renslig og ble godt ivaretatt eier. Likevel gikk styret til rettssak mot andelseieren, fordi han hadde skaffet katten vel vitende om dyreforbudet. Saken gikk helt til Høyesterett, som til tross for at mannen visste om forbudet, kom frem til at det ikke er hjemmel i lovverket til å kalle andelseierens dyrehold for mislighold. Det at han hadde skaffet seg katt gjorde altså ikke at borettslaget fikk rett til å kaste ham ut. Heller ikke å kreve at mannen kvittet seg med katten.

Retningsgivende dom

Dommen gjorde til slutt at lovverket ble endret til slik det er i dag. I Norge kan man ha katt til tross for et generelt forbud i husordensreglene eller vedtektene. Emmeline-dommen har blitt stående som retningsgivende i lovverket, så det borettslag som ikke vil lide tap anbefales ikke å gå rettens vei mot katteholdere.

Kattehold

Også advokatfirmaet Høie har meninger om kattehold. I en tvistesak om kattehold mellom en katteeier, naboer og et borettslag, må styret foreta en bred interesseavveining av de involverte parters gode og mindre gode argumenter for å tillate eller nekte dyreholdet. Dette skal vurderes og dokumenteres.

Klager har bevisbyrde

Ofte ser man at borettslaget overhodet ikke foretar noen interesseavveining. Å si opp en andelseier med borett uten å kunne føre bevis for at pålagt interesseavveining er foretatt, strider mot loven. Å nekte hold av innekatt, er ikke holdbart om ikke en nabo kan overbevise en domstol om at vedkommende blir alvorlig plaget, enten på grunn av vedvarende vond lukt eller kraftig allergi.

Toppen

Utekatt

I borettslag som tillater innekatt er saken enda enklere for katteeieren, som der bare må forholde seg til utekatteproblematikken. Dersom et borettslag vil hindre utekatter, må de også belage seg på en tur til Høyesterett, men på grunn av at Emmelinesaken skaper presedens, er det ikke store sjanser for at de vil vinne fram der.

Ulovlig forbud

I følge advokatfirmaet må borettslagene være seg følgende bevisst: Man kan i henhold til lovens ordlyd innføre forbud mot dyrehold, men borettslagene kan ikke med loven på sin side ha noe absolutt forbud. Den saken er allerede avgjort i høyesterett.

Borettslagets plikt

Hvis en beboer har gode grunner for å flytte inn med sin utekatt eller, fortsette å la katten være utekatt, selv om borettslaget plutselig en dag innfører forbud mot utekatt, så plikter styret å foreta den interesseavveiningen nevnt ovenfor. Da vil det ikke være mislighold av leiekontrakten om man ikke kvitter seg med katten sin. Her er loven krystallklar.

Borettslagloven

Dette blir bekreftet av Oslo-advokatene. Selv om borettslaget har et forbud mot dyr, vil ikke dette forbudet være absolutt. Dette står i borettslagsloven § 5-11 fjerde ledd som lyder: “Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan brukeren av bostedet holde dyr hvis gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.”

Kan slappe av

Huseieren i Trondheim kan derfor etter alle solemerker ta det med ro. Borettslaget vil ikke med loven kunne true med noen reaksjoner, med mindre det legges fram klare bevis på at katten er til sjenanse ved at den skaper vond lukt i gang eller at en nabo har en legedokumentert allergi som er så kraftig at naboen innekatt vil medføre alvorlige helseplager. Da kan hensynet til menneske gå foran hensynet til katt.

Søke kompromiss

Katten er i dag det vanligste selskapsdyret i Norge og Vest-Europa. Det er anslått at det per 2023 er cirka 750 000 eide katter i Norge fordelt på vel 400 000 husstander. Den omtalte katten i Trondheim har allerede vist seg nyttig. Da familien pusset opp viste det seg at han var svært god til å male. Det er bra fordi nordmenn i følge Statistisk Sentral Byrå (SSB) bruker mest penger på katt i Europa.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal