Norge mot strømmen i Europa

Vil ikke la barna lære

Trenden i Europa er at ordinær skole knyttes til skolefritidsordningen (SFO). I land som Sverige må barn lære noe også etter skoletid. Norge går motsatt vei. Her skal barn bare leke - ikke lære.

Bildetekst: Rammeplanen tillater ikke å koble skolen til SFO
Foto: Pixabayt/motparten
Tekst: Elisabeth Dahlberg
Dato: 09.06.24

I Norge tolker man rammeplanen nesten bokstavelig. I hvert fall tar man ekstra hensyn til ordet "fritid" i skolefritidsordningen. Det betyr at norske barn leker mer enn svenske barn, som er nødt til å høre på hva læreren sier, også etter ordinær skoletid.

Frykter læring

Internasjonalt må elever som benytter seg av skolefritidordningen lære noe. I Norge tviholder man på et skarpt skille mellom ordinær skole og fritidsordningen. Unntaket er Oslo der ordningen heter “aktivitetsskolen”.

Firkantet

I Norge viser man ofte til at det er lovbestemt fordi det i rammeplanen for skolefritidsordningen (SFO) som kom i 2021 står at man skal leke med andre barn på SFO. Men stadig flere som har lest planene grundig peker på at man også har muligheten til å lære barna noe dersom man ønsker dette.

Bokstavelig

De som tolker loven litt gammeldags viser til setnngen der det fremgår at læring i SFO først og fremst skal foregå gjennom lek, aktiviteter og samhandling med andre barn, under oppsyn av SFOs personale.

Rammeplan

Den norske rammeplanen skiller seg ut internasjonalt fordi den er tydelig på at SFO er fritid og ikke skoletid. I Norge er holdningen at skolefag ikke skal ha noen rolle i SFO. Et unntak er Oslo, der det ikke engang heter SFO, men "aktivitetsskolen". I Oslo er man tydelige på at aktivitetsskolen skal samarbeide og støtte den normale skolens aktiviteter.

Moderne byfolk

Oslo har dermed lagt seg på en mer internasjonal måte å tenke på, som også minner om den man bruker i Sverige, SFO ikke lenger er et sted der barn bare kan leke og sosialisere seg, men blir tvunget til oppfølging og læring som er relatert til dagskolen.

Kan tolkes

Rammeplanen er såkalt styringsdokument som sier hva SFO skal være, men det betyr ikke at alle må følge dokumentet bokstav for bokstav. Det er ifølge en del kritikere av SFO absolutt muligheter for tolkning, som de enkelte skoler kan benytte seg av.

Mestring

Selv om viktigheten av barns lek nevnes flere ganger i rammeplanen står det for eksempel også at SFO skal bidra til barnets mestring og opplevelse av egenverd. Og det skjer ikke helt av seg selv. Professor Knut Løndal ved OsloMet tolker myndighetenes ord slik at at barnas perspektiv er viktigst på SFO. Men hva betyr det?

Toppen

"Barna kaller SFO for skolens fengsels område"


Lang skoledag i Sverige

Forsker med doktorgrad Alma Memišević Linköpings Universitet, har uttalt at fritidsordningen i Sverige er en forlengelse av skolen. Barna må lære fag relatert til for eksempel teknologi og vitenskap.I Sverige vil man vise frem konkrete resultater av undervisningen, og barna må også konkurrere nasjonalt og internasjonalt. Konsekvensen er at skoledagen for svenske barn blir lenger enn for norske.


"Det er en internasjonal trend at SFO har målbar læring."


Kommer til Norge

I følge forskeren er ikke Sverige alene om å lære barna noe etter ordinær skole. Det er en internasjonal trend. Svenskene har i motsetning til Norge inkludert ord som læring og nytte i sin rammeplan. Professor Knut Løndal tror den internasjonale trenden også vil komme til Norge før eller siden, men erkjenner at den ikke er tilstede nå, med unntak av Oslo som skiller seg noe ut.


"I Norge er SFO et sted der barna skal leke - ikke lære"


Morsomt

Hvis det går som mange fagfolk tror og håper, - at Norge følger etter den internasjonale trenden, går det kanskje troll i ord for barnas egen forklaring på forkortelsen SFO. På folkemmune, og bak de voksens rygg, har nemlig barna gitt bokstavene SFO sin egen forklaring, - “skolens fengsels område (SFO)”.

Forskere har vurdert

Forskere ved NTNU Samfunnsforskning har sett nærmere på den norske rammeplanen. De ser at rammeplanen understreker at SFO er barnas fritid, og ikke skoletid. Skolefag skal ikke være tilstedeværende.

SFO trenger pedagoger

Sosiolog og forskningssjef ved avdelingen mangfold og inkludering, Joakim Caspersen, mener vi trenger flere med høyere utdanning på SFO. Han mener man trenger en annen pedagogikk enn de skolefagpedagogiske.

Foreldre trenger sammenheng

Caspersen har uttalt at det er et problem at SFO og skole blir sett på som to forskjellige ting av de ansatte, mens at SFO for barn og foreldre er to sider av én skoledag. For familier der barna har ulike diagnoser er sammenhengen viktig. Informasjon bør flyte bedre mellom SFO, skole og foreldre. Det blir ifølge Caspersen vanskelig når skole og SFO er frakoblet.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal